ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP


Alle aankopen van artikelen via de website www.letterwebshop.com , www.letterwebshop.be of  www.letterwebshop.nl  van Maud BEKAERT zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Deze kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.

 

De koper erkent dat hij deze algemene online voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen te aanvaarden.

 

Ingeval van eventuele betwistingen is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de Rechtbanken van BRUGGE bevoegd.

 

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer


Maud Bekaert, handelend

 

Vestigings- en bezoekadres :

Sint-Clarastraat 40

8000 BRUGGE

België (Belgium)

 

Tel: +32 (0)475 26 95 58

Email: info@lettersinsteen.be

 

Btw-identificatienummer  BE 0789 098 562

 

 

Artikel 2. Bestelling


Iedere gebruiker heeft de mogelijkheid om online het gewenste werk te bestellen. De gebruiker dient hiervoor de opgegeven procedure te volgen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de gebruiker alle gevraagde gegevens heeft ingevuld en zich bijgevolg duidelijk geïdentificeerd heeft.

 

De koper verklaart, door het plaatsen van een bestelling de algemene voorwaarden, de opgegeven prijzen en de beschrijving van het te koop aangeboden product, zonder voorbehoud te aanvaarden.

 

De koper verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan de verkoper mede te delen.

 

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. Binnen de 3 dagen nadat de verkoper de bestelling van de koper heeft ontvangen, stuurt de verkoper een e-mail ter bevestiging van de bestelling naar het, bij het plaatsen van de bestelling, opgegeven e-mail adres.

 

Artikel 3. Levering


Het afleveren van het bestelde product in de zone 1-2 Europa  zal gebeuren per taxipost op het bij het plaatsen van de bestelling opgegeven adres.

 

Voor de overige landen zijn de verzendingskosten op aanvraag.

 

De verkoper neemt de verbintenis op zich om het product zo spoedig mogelijk te leveren. De aangekochte goederen worden binnen de 2 werkdagen na ontvangst van betaling verstuurd naar de koper, voor zover zij voorradig zijn. De verkoper verbindt er zich dan ook toe om bij bevestiging van de bestelling de leveringstermijn vast te stellen.

 

De verzendingskosten voor de bestelde producten vallen ten laste van de koper.

 

Artikel 4. Terugzending

 

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de koper het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de bestelde producten.

 

Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking, teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres van de verkoper.

Hierbij dient de gebruiker zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat de verkoper de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het door de koper werkelijk betaalde bedrag ( zonder terugbetaling van verzendkosten )  kan teruggestort worden en dit binnen de 30 dagen nadat het product op het retouradres werd ontvangen.

 

Ingeval er sprake zou zijn van een zichtbaar gebrek in het geleverde product, dient de koper de verkoper hiervan op de hoogte te brengen via aangetekend schrijven binnen 7 kalenderdagen te rekenen vanaf het moment van ontvangst.

 

De koper verbindt er zich eveneens toe het gebrekkige product binnen de 7 kalenderdagen terug te sturen naar de verkoper op het onderstaande retouradres.

 

De verzendkosten voor terugzending zijn in alle gevallen voor rekening van de koper.

 

Retouradres:

 

Maud BEKAERT

Sint-Clarastraat 40

8000 BRUGGE

België (Belgium)

 

Artikel 5. Betaling

 

Voor de betaling heeft de koper de keuze tussen betaling online via paypal of betaling via overschrijving van het bedrag op de rekening van de verkoper. De koper dient uitdrukkelijk zijn voorkeur van betaling duidelijk te maken bij het plaatsen van de bestelling.

 

Ingeval de betaling niet wordt uitgevoerd binnen de termijn van 30 dagen houdt de verkoper zich het recht voor de verkoop te annuleren .

 

 

Artikel 6. De prijs

 

Alle prijzen worden inclusief BTW aangegeven op de website. De koper is gehouden de prijs te betalen die vermeld stond op het ogenblik dat de bestelling geplaatst werd.

 

De verkoper houdt zich evenwel het recht voor om de op de website aangegeven prijzen te allen tijde te kunnen wijzigen als de verkoper dit nodig acht.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

De site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten van de verkoper.

 

De verkoper stelt alles in het werk om er voor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

 

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. De verkoper draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

 

De verkoper is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De Gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder zijnde bpost.

De aansprakelijkheid van de verkoper is in alle gevallen beperkt tot de werkelijk betaalde prijs voor het bestelde product.

 

Artikel 8. Bescherming van de privacy

 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de Gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kan hij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom


Alle onderdelen van de site van de Verkoper, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper.

 

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.

 

Gebruikers, die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de verkoper.

 

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van de verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de verkoper.